NO! NO, NO, NO, NO.
More grabs from this scene

Black Books - S02E05
Hello Sun

00:14:09

NO! NO, NO, NO, NO.